Regulamin Ośrodka Wczasowego

„WARMA”

w Grudziądzu

 

 

 

I.     Zasady wynajmu

 

1.           Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

2.           Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy lub potwierdzenie rezerwacji.

3.           Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.

4.           Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

5.           Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

6.           Rezygnacja:

a.   w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 60 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi,

b.   w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

 

 

II.   Zasady korzystania z obiektu

 

7.           Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.

8.           Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

9.           Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

10.         Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

11.         Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

12.         Na terenie ośrodka zabronione jest:

a.   zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b.   palenie ognisk,

c.   nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

d.   zabrania się wystawiania mebli poza domek,

e.   zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.

13.         Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

14.         Osoby odwiedzające naszych gości powinny powiadomić recepcję o wizycie na terenie Ośrodka oraz zakończyć wizytę do godz. 22.00.

15.         Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

16.         Parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.

17.         Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

18.         W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

19.         Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

20.         Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

21.         Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji.

22.         Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka, znajdujących się przy recepcji .

 

III.   Zasady korzystania z domku

 

23.         Z chwilą przejęcia kluczy do domku osoba zameldowana staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wynajęty domek. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny wynajmujący domek.

24.         Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

25.         Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.

26.         Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

27.         Gość zobowiązany jest:

a.   dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku i jego otoczeniu,

b.   korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów ppoż. i BHP. Na terenie Ośrodka apteczka znajduje się w Recepcji ośrodka. Na terenie ośrodka znajdują się kosze na śmieci do których należy wyrzucać wszelkie odpady.

28.         Osoby, których zachowanie będzie naruszało powyższy regulamin , zostaną wyproszone z domku

 

IV. Plac zabaw

 

29.         Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.

30.         Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

31.         Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

V.   Postanowienia końcowe

 

32.         Recepcja jest czynna w godzinach 10.00 do 20.00 lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy ogłoszeń w recepcji. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery:  602-178-877 lub 604-913-750 (właściciel ośrodka).

33.         Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

34.         Właścicielem ośrodka jest:

Firma Handlowo-Usługowa SANDRA

Aleksandra Kwiatkowska

87-327 Bobrowo 51


Regulamin Ośrodka Wczasowego WARMA w Grudziądzu.pdf